Yhä useampi maahan muuttanut työnhakija osallistuu työvoimapalveluihin

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa selvityksessä tarkastellaan, miten Suomeen vuosina 2005–2020 muuttaneet ulkomaalaiset ovat päässeet kotoutumista edistäviin työvoimapalveluihin ja siirtyneet työmarkkinoille. Tietoa voidaan hyödyntää kotoutumis- ja työvoimapalveluiden kehittämiseen.

Useimmille maahan muuttaneille työllisyyspalveluiden asiakkaille laaditaan kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan palveluista, joita asiakas tarvitsee työllistymiseen ja kotoutumiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi suomen tai ruotsin kielen koulutus, kotoutumiskoulutus, ammatillinen koulutus, työkokeilu, työnhakuvalmennus, palkkatukityö tai työ.

Suunnitelman laatimisen jälkeen kotoutumiskoulutus on usein ensimmäinen maahan muuttajille tarjottava palvelu. Kotoutumiskoulutus on vähän aikaan sitten Suomeen muuttaneille. Koulutus kestää yleensä noin vuoden. Kotoutumiskoulutuksessa opitaan muun muassa suomen tai ruotsin kieltä sekä yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Asiakas saa myös henkilökohtaisen ammatillisen suunnitelman. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen mukaan kotoutumissuunnitelman saaneiden ja kotoutumiskoulutuksen aloittaneiden osuus maahan muuttaneissa työnhakijoissa on kasvanut. Suunnitelmien laatiminen sekä kotoutumiskoulutuksen aloittaminen ovat kuitenkin siirtyneet myöhemmäksi suhteessa työnhaun aloitukseen. Maahanmuuttajat ovat silti ohjautuneet yhä tehokkaammin kotoutumiskoulutukseen suunnitelman laatimisen jälkeen. 

Kolmasosa palveluihin osallistuneista työsuhteessa viiden vuoden jälkeen

Viisi vuotta kotoutumissuunnitelman laadinnan jälkeen noin kolmasosa maahanmuuttajista on työsuhteessa, noin kolmasosa työvoiman ulkopuolella ja noin kolmasosa edelleen työnhakijana tai työvoimapalveluissa. 

Selvityksen mukaan yleisimpiä kotoutumissuunnitelman saaneiden palveluita ovat kotoutumiskoulutus, työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, valmennukset, kokeilut ja harjoittelut. Työelämää lähellä oleviin palveluihin, kuten palkkatukeen ja ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuminen yleistyy palvelupolun edetessä. Näihin palveluihin osallistutaan silti harvoin. Aiemman tutkimuksen perusteella työelämää lähellä olevat palvelut ovat yhteydessä korkeampaan työllisyyteen.

Selvityksen työ- ja elinkeinoministeriölle toteutti Pellervon taloustutkimus PTT.

Lisätiedot

Selvitys: Kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden ohjautuminen, palvelupolut ja työllistyminen, työ- ja elinkeinoministeriö

Kotoutuminen

Lähde: Selvitys valmistui: yhä useampi maahanmuuttajatyönhakija osallistuu työvoimapalveluihin, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 4.7.2023