Työttömyyden alue-​erot ovat kasvaneet Helsingissä koronaa edeltäneeltä ajalta

Helsingissä on suuria eroja työttömyysasteessa. Erot kaupungin eri asuinalueiden välillä ovat jopa kasvaneet viimeisten kolmen tarkasteluvuoden aikana koronaviruspandemiaa edeltäneeltä ajalta. Pääpiirteissään työttömyysasteet kohosivat eniten niissä Helsingin peruspiireissä, joissa työttömyyttä oli jo ennen pandemiaa enemmän. Korkeiden työttömyysasteiden alueilla työttömyys on henkilön koulutustaustasta riippumatta yleisempää kuin matalien työttömyysasteiden alueilla.
Maisemakuva ilmasta.
Helsinkiläinen maisema. Kuva: Sakari Röyskö.

Työttömyysaste vaihtelee alueiden välillä Helsingin sisällä varsin voimakkaasti, kuten se on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana poikkeuksetta tehnyt. Uusimman aluetasolla vertailukelpoisen tilastotiedon* perusteella Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2022 lopussa 10,3 prosenttia. Työttömyysaste on jäänyt vuotta 2019 korkeammaksi lähes koko kaupungissa.

Matalin työttömyysaste suurpiiritasolla vuonna 2022 oli Eteläisen suurpiirin 6,4 prosenttia ja korkein Itäisen suurpiirin 15,3 prosenttia. Peruspiirien tasolla erot vaihtelivat sen sijaan Tuomarinkylän 4,8 prosentin ja Jakomäen 18,0 prosentin välillä. Tiedot selviävät kaupunginkanslian uudesta tilastokatsauksesta.

Helsinki jakautuu tilastoalueiksi niin, että suurpiirejä on kahdeksan ja niitä pienempiä peruspiirejä on yhteensä 34. 

Kasvua on ollut erityisesti ennestään korkean työttömyyden alueilla

Helsingin työllisyystilanne paheni koronaviruspandemian alkuvaiheessa varsin dramaattisesti, mutta korkeaksi kohonnut työttömyysaste kääntyi jo pandemian aikana laskuun. Työllisyystilanne koheni nopeasti vuosina 2021 ja 2022. Työttömien määrä vuoden 2022 lopussa oli tästä huolimatta edelleen korkea verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Työttömiä työnhakijoita oli tällöin 4 700 enemmän kuin ennen pandemiaa vuonna 2019.

Koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset työmarkkinoihin kohdentuivat peruspiireissä pääosin siten, että työttömien määrät kasvoivat eniten siellä, missä työttömyyttä oli jo ennen pandemiaa enemmän. Vaikka työttömyysasteet laskivat vuonna 2022 vuoden takaisesta, jäätiin lähes kaikilla alueilla vuotta 2019 korkeammalle tasolle. Se, että työttömyyden lisääntyminen kohdistuu erityisesti niille alueille, joilla työttömiä on ennestäänkin ollut eniten, on kaupungin asuinalueiden eriytymisen näkökulmasta huolestuttavaa.

Työttömyysasteet vaihtelevat suuresti koulutustaustan mukaan myös alueiden välillä

Helsingin työttömät ovat koulutus- ja osaamistaustaltaan hyvin monenlaisia. Korkean työttömyyden alueilla työttömyys on yleisempää kaikilla koulutusasteilla. Työttömyys on kaiken kaikkiaan vähäisintä korkeakoulutetuilla. Vähintään ylemmän korkea-asteen koulutuksen omaavien työttömyysaste oli vuoden 2022 lopussa 4,3 prosenttia.

Korkeakoulutettujen työttömyysaste vaihteli Helsingin suurpiireissä Eteläisen suurpiirin 3,5 prosentin ja Itäisen suurpiirin 6,6 prosentin välillä. Vastaavan suuntaiset alueelliset erot löytyivät kaikkien koulutustaustojen kohdalla.  Alemman korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden työttömyysaste oli koko kaupungin tasolla 6,3 prosenttia. Toisen asteen koulutuksen suorittaneiden työttömyysaste oli keskimäärin 11,4 prosenttia. 

Korkeintaan perusasteen suorittaneiden työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2022 lopussa 26,7 prosenttia. Vaihteluväli oli Eteläisen suurpiirin 17,2 prosentista ja Itäisen suurpiirin 30,8 prosenttiin. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne ulkomaalaistaustaiset helsinkiläiset, joiden koulutustausta on tuntematon.

* Uusimmat työttömyystiedot koko kaupungin tasolla saadaan kuukausittain. Ne julkaistaan kaupunkitiedon verkkosivuilla. Koko Helsingin työttömyysaste lokakuussa 2023 oli työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 10,7 prosenttia. Vuoden 2022 lopun tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tietoihin.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisema tutkimus- ja tilastotieto kuvaa kaupunkilaisten elämää ja monenlaisia siihen vaikuttavia ilmiöitä. Tietoa hyödyntämällä luodaan parempaa Helsinkiä.
 

Lisää aiheesta

Työttömyyden alueittaiset muutokset Helsingissä vuosina 2019–2022

Tutkimus- ja tilastotietoa Helsingistä