Dataskydd och hantering av personuppgifter

Vi har sammanställt information på denna sida om dataskydd och hantering av personuppgifter inom de arbetskrafts- och företagstjänster som produceras av Helsingfors sysselsättningstjänster.

Hantering av dina uppgifter

Som gemensamt personuppgiftsansvarig ansvarar vi med närings-, trafik- och miljöcentralerna samt utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret) för att våra rättigheterna enligt dataskyddsförordningen förverkligas för våra kunder inom kommunförsöket. Sådana rättigheter omfattar till exempel rätten att kontrollera personuppgifter eller att få felaktiga uppgifter korrigerade.

Sysselsättningstjänsternas och UF-centrets ömsesidiga ansvar anges i lagstiftningen, enligt vilken UF-centret särskilt ansvarar för uppgifter som rör det nationella kundinformationssystemet (Mina E-tjänster och URA-systemet) och dess informationssäkerhet, och arbetsförmedlingen ansvarar för andra uppgifter som rör genomförandet av de registrerades rättigheter. Sysselsättningstjänsternas kund kan utöva sina dataskyddsrättigheter på samma sätt i förhållande till de båda gemensamt personuppgiftsansvariga.

Behandling av personuppgifter i vissa Helsingfors sysselsättningstjänsters webbenkäter

Register- och dataskyddsbeskrivningar

Helsingfors sysselsättningstjänster behandlar dina uppgifter för att sköta uppgifter som angetts i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) enligt beskrivningen på TE-byråns webbplats. Helsingfors sysselsättningstjänster ingår i en kommun i det försöksområde som nämns i beskrivningen.

I Helsingfors stads egen registerbeskrivning har delar som är relevanta för kommunförsöket för sysselsättning sammanställts av dataskyddsbeskrivningen från TE-byråns webbplats. Beskrivningen har förtydligats med avseende på kommunförsöket. Dessutom innehåller stadens register mer detaljerade uppgifter om registrets närmare ansvars- och kontaktpersoner.

Helsingfors stad har dessutom en separat registerbeskrivning över tjänster som stödjer sysselsättningen och som inte är lagstadgade, vilken kompletterar kommunförsökets lagstadgade verksamhet.

Vanliga frågor

Begäran om information och behandling av dina uppgifter