Lönesubventionerna reformeras – vad kommer att förändras för arbetssökande och arbetsgivare?

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som kompenserar arbetsgivaren för en del av lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande.

Lönesubventionen ger den arbetssökande möjlighet att få ett arbete där den sökandes yrkeskompetens ännu inte är tillräcklig, eller där arbetsförmågan påverkas av funktionsnedsättning eller sjukdom. Stödet ger den arbetssökande tillgång till arbetsmarknaden och hjälper arbetsgivaren att hitta en lämplig anställd.

Lönesubventionen reformeras från och med den 1 juli 2023. Syftet med reformen är att främja sysselsättningen för dem som har en svag arbetsmarknadsposition och att öka användningen av lönesubventioner, särskilt för företag. Lönesubventionsreformen är en del av sysselsättningsåtgärder som syftar till att göra det möjligt för alla att arbeta enligt sin egen arbetsförmåga.

Åt vem och på vilka villkor kan man bevilja lönesubvention?

Med lönesubvention begränsas sysselsättningen främst till arbetslösa arbetssökande som är missgynnade eller har funktionsnedsättning. Grunden för att bevilja stöd är i regel kompetensbrister.

Lönesubvention är ett stöd som baseras på prövning. Stöd kan beviljas för ett anställningsförhållande på obestämd tid eller för ett tidsbegränsat anställningsförhållande, för ett heltids- eller deltidsanställningsförhållande eller för lärlingsutbildning.

Lönesubvention får beviljas för

  • 15–24-åringar
  • Personer över 50 år
  • personer med endast grundskoleutbildning
  • invandrare
  • personer som inte har haft förvärvsarbete under minst sex månader, och
  • att främja sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning.

Genom reformen införs också sysselsättningsstöd för personer över 55 år. Stödet är avsett för anställning av en person över 55 år som har varit arbetslös i två år. Stödet beviljas om de lagstadgade villkoren för arbetsgivaren, anställningsförhållandet och den person som ska anställas uppfylls.

Lönesubventionens maximala löptid i allmänhet är 5 eller 10 månader. Detta beror på arbetslöshetens längd före lönesubventionen. Stöd för att anställa en person med funktionsnedsättning kan förlängas efter den första 10-månadersperioden med 24 månader åt gången. Om den nedsatta arbetsförmågan är permanent kan stödet också bli permanent.

Stödet kan också beviljas för läroavtalsutbildningar under hela utbildningen. Lönesubvention för personer över 60 år som varit arbetslösa i minst ett år kan också ha en längre löptid.

Efter reformen kan samma person beviljas lönesubvention till en annan arbetsgivare omedelbart efter den föregående maximala lönesubventionstiden. Villkoret är att villkoren för att bevilja lönesubvention även fortsättningsvis är uppfyllda.

Lönesubventionsvillkor för arbetsgivaren

Villkoret för lönesubventionen är att arbetsgivaren betalar dig minst den lön som anges i kollektivavtalet. Om arbetet i fråga inte omfattas av ett kollektivavtal ska lönen vara normal och rimlig i förhållande till arbetet.

Regleringen av lönesubventionen kommer att förenklas. I framtiden kommer det lönesubventionsbelopp som beviljas på grund av bristande yrkeskompetens alltid att vara 50 % av lönekostnaderna. Tidigare varierade stödbeloppet beroende på arbetslöshetstiden för den anställde. Efter reformen kommer lönesubventionerna för personer med funktionsnedsättning att öka från 50 % till 70 % av lönekostnaderna.

Uppsägningar ska inte utgöra hinder för beviljande av lönesubvention om arbetsgivaren har anställt ett motsvarande antal arbetstagare för att ersätta de arbetstagare som har blivit uppsagda av produktionsskäl eller ekonomiska skäl under de föregående 12 månaderna. Eventuella uppsägningar är inte ett hinder för att få lönesubvention.

En arbetsgivare kan åter få lönesubvention för samma person efter tre år från det att den tidigare lönesubventionen upphört (s.k. ångerregel).

Lönerelaterade kostnader eller semesterersättning kan inte täckas med lönesubvention i framtiden. Hushållen kommer inte längre att få lönesubventioner efter reformen.

Lönesubventionerat arbete är ett ordinarie anställningsförhållande och ger inte arbetsgivaren några särskilda rättigheter eller skyldigheter. Lönesubventionen får inte beviljas om anställningsförhållandet har inletts före beslutet om beviljande av subventionen.

Lönesubvention ska inte beviljas om arbetsgivaren väsentligt har försummat sin skyldighet att betala lön eller sina skyldigheter att betala skatt eller lagstadgade avgifter.

Lönesubventionspositioner i Helsingfors stad

Helsingfors stads subventionerade arbeten kan sökas av en arbetslös arbetssökande i Helsingfors som har möjlighet att få lönesubvention eller anställningsbidrag för personer som är 55 år eller äldre. Alla lönesubventionerade anställningar inom Helsingfors stad varar i 7 månader. Anställningarna är tidsbestämda och kan inte förlängas.

Personer som omfattas av obligatorisk anställning omfattas inte av 3 års ångerrätt. Personer som är 57 år och äldre för vilka de maximala dagarna av den inkomstrelaterade eller grunddagpenningsperioden har uppnåtts efter sökandens 57-årsdag omfattas as sysselsättningsskyldighet.

Mer information

Lönesubvention, information till arbetssökande

Arbetsgivarens lönesubvention

Vanliga frågor om lönesubventionsreformen , arbets- och näringsministeriet