Palkkatuki uudistuu – mikä muuttuu työnhakijalle ja työnantajalle?

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jolla työnantajalle korvataan osa työttömän työnhakijan palkkakustannuksista.

Palkkatuki tarjoaa työnhakijalle mahdollisuuden saada töitä, johon hakijan ammatillinen osaaminen ei vielä riitä tai työssä selviytymiseen vaikuttaa vamma tai sairaus. Tuki tarjoaa työnhakijalle väylän työmarkkinoille ja auttaa työnantajaa sopivan työntekijän löytämisessä.

Palkkatuki uudistuu 1.7.2023 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä sekä lisätä erityisesti yritysten palkkatuen käyttöä. Palkkatukiuudistus kuuluu työllisyystoimiin, joilla tavoitellaan kaikille mahdollisuuksia tehdä töitä oman työkykynsä mukaan.

Kenelle ja millä ehdoilla palkkatukea voidaan myöntää?

Palkkatuella työllistäminen rajataan pääosin työttömille työnhakijoille, jotka ovat epäedullisessa asemassa tai alentuneesti työkykyisiä. Tuen myöntämisen perusteena on pääsääntöisesti osaamisen puutteet.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki. Tukea voi saada toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen, kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatukea voidaan myöntää

  • 15–24-vuotiaiden
  • 50 vuotta täyttäneiden
  • perusasteen koulutuksen varassa olevien
  • maahan muuttaneiden
  • vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleiden sekä
  • alentuneesti työkykyisten työllistämisen edistämiseen.

Uudistuksessa otetaan käyttöön myös 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tuki on tarkoitettu yli 55-vuotiaan palkkaukseen, jos työnhakija on ollut työttömänä kahden vuoden ajan. Tuki myönnetään, jos lakisääteiset ehdot koskien työnantajaa, työsuhdetta ja palkattavaa täyttyvät.

Palkkatuen enimmäiskesto yleisesti on 5 tai 10 kuukautta. Tähän vaikuttaa palkkatukea edeltävän työttömyyden kesto. Alentuneesti työkykyisen henkilön palkkaamiseen tukea voidaan jatkaa ensimmäisen 10 kuukauden jakson jälkeen 24 kuukauden ajan kerrallaan. Jos alentunut työkyky on pysyvää, myös tuki saattaa muodostua pysyväksi.

Oppisopimuskoulutukseen tuki voidaan myöntää koko koulutuksen ajalle. Myös yli 60-vuotiaiden vähintään vuoden työttömänä olleen palkkatuki voi olla kestoltaan pidempiaikaista.

Uudistuksen jälkeen samalle henkilölle voidaan myöntää palkkatukea toiselle työnantajalle välittömästi edellisen enimmäiskestoisen palkkatukijakson jälkeen. Ehtona on palkkatuen myöntämisen edellytysten täyttyminen edelleen.

Palkkatuen ehdot työnantajalle

Palkkatuen ehtona on, että työnantaja maksaa vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työhön ei sovelleta työehtosopimusta, on palkan oltava tavanomainen ja kohtuullinen työhön nähden.

Palkkatukisääntelyä yksinkertaistetaan. Jatkossa ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrää on aina 50 % palkkakustannuksista. Aiemmin tuen määrä vaihteli työllistettävän henkilön työttömyyden kestosta riippuen. Alentuneesti työkykyisestä myönnettävän palkkatuen määrä nousee uudistuksen jälkeen 50 prosentista 70 prosenttiin palkkakustannuksista.

Irtisanomiset eivät ole este palkkatuen myöntämiselle, jos työnantaja on palkannut 12 edellisen kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomiensa työntekijöiden tilalle vastaavan määrän työntekijöitä. Mahdolliset lomautukset eivät ole este palkkatuen saamiselle.

Työnantaja voi saada uudelleen palkkatukea samasta henkilöstä sen jälkeen, kun kolme vuotta on kulunut edellisen palkkatuen päättymisestä (ns. jäähysääntö).

Palkan sivukuluja tai lomarahaa ei voi jatkossa kattaa palkkatuella. Kotitaloudet eivät enää uudistuksen jälkeen saa palkkatukea.

Palkkatuettu työ on tavallinen työsuhde, eikä se tuo työnantajalle erityisiä oikeuksia tai velvollisuuksia. Palkkatukea ei voida myöntää, jos työsuhde on alkanut ennen päätöstä tuen myöntämisestä.

Palkkatukea ei myönnetä, jos työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan tai velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

Helsingin kaupungin palkkatukipaikat

Helsingin kaupungin palkkatuettuja työpaikkoja voi hakea helsinkiläinen työtön työnhakija, jolla on mahdollisuus palkkatukeen tai 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukeen. Kaikkien Helsingin kaupungin palkkatuettujen työsuhteiden kesto on 7 kuukautta. Työsuhteet ovat määräaikaisia, eikä niitä voi jatkaa.

Velvoitetyöllistettäviä ei koske 3 vuoden jäähysääntö. Velvoitetyöllistettäviä ovat 57-vuotiaat ja tätä vanhemmat henkilöt, joilla ansiosidonnaisen tai peruspäivärahakauden enimmäispäivät ovat täyttyneet hakijan täytettyä 57 vuotta.

Lisätiedot

Palkkatuki, tietoa työnhakijalle

Työnantajan palkkatuki

Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta , työ- ja elinkeinoministeriö