Helsingforstillägget stöder sysselsättningen – de nya villkoren är förenliga med statens stöd

Helsingforstillägget är ett behovsprövat stöd från Helsingfors stad till arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn som sysselsätter en helsingforsare som varit arbetslös en längre tid eller som löper risk för långtidsarbetslöshet.
Bostadshus och park på hösten.
Bild: © Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Stadsstyrelsens näringslivssektion godkände den 11 september 2023 de nya villkoren för beviljande av Helsingforstillägget. Villkoren trädde i kraft från och med beslutsdagen. 

Helsingforstillägget sänker kostnaderna i början av anställningsförhållandet. Under den understödda perioden har arbetsgivaren möjlighet att göra en ny arbetstagare insatt och engagerad i jobbet samt öka hens arbetslivsfärdigheter och kunnande.

Stödet betalas till arbetsgivaren och arbetsgivaren betalar ut lön till den sysselsatta. Stödbeloppet är högst 800 € i månaden. Beloppet påverkas av arbetsgivarens lönekostnader och andra stöd som betalas för dem. Stödet betalas i högst 12 månader. I läroavtal kan stöd betalas för hela läroavtalstiden. En förutsättning för beviljande av Helsingforstillägget är att lönesubvention har beviljats för anställningsförhållandet.

Centrala ändringar i stödvillkoren

Nu beviljas Helsingforstillägget för lönekostnaderna för arbetslösa helsingforsare. Helsingforstillägget som beviljas för lön kan fortsättningsvis tillämpas också på läroavtal. Helsingforstillägget för sysselsättning har tidigare bestått av fyra olika stödformer. Helsingforstillägget har kunnat beviljas för lön, sysselsättning, ett läroavtal som får lönesubvention och för arbetsuppdrag av projektnatur. Grunderna för beviljande av Helsingforstillägget ändrades så att de bättre är förenliga med statligt beviljad lönesubvention och sysselsättningsstöd för personer över 55 år.

Under de senaste två åren har 1 015 helsingforsare sysselsatts med Helsingforstillägget 

År 2022 beviljades Helsingforstillägg till ett belopp av ca 4 miljoner euro och 542 helsingforsare sysselsattes med stödet. År 2021 användes cirka 2,7 miljoner euro för Helsingforstillägget och antalet sysselsatta helsingforsare uppgick till 473.

I Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 är ett centralt mål en företagsvänlig stad som ökar sannolikheten för sysselsättning. I strategin har tillgången på kompetent arbetskraft och sysselsättningen lyfts fram som särskilda prioriteringar för den nationella intressebevakningen. I strategin betonas att gemensamma lösningar för sysselsättning ska sökas över kommungränserna. De nya villkoren för beviljande av Helsingforstillägget motsvarar dessa mål. Villkoren har beretts tillsammans med Esbo och Vanda. Målet är att huvudstadsregionen ska ha så likadana och enkla kommuntilläggskrav som möjligt för arbetsgivare.

 Mer information

Ändring av anvisningarna för beviljande av Helsingforstillägget för sysselsättning  
Beslutsförslag, stadsstyrelsens näringslivssektions möte 11.9.2023 

Arbetsgivarens Helsingforstillägg  

Helsingforstillägget för arbetssökande