Helsinki-lisällä tuetaan työllistämistä – uudet ehdot yhteensopiviksi valtion tukien kanssa

Helsinki-lisä on Helsingin kaupungin harkinnanvarainen tuki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajalle, joka työllistää pidempään työttömänä olleen tai pitkäaikaistyöttömyyden riskissä olevan helsinkiläisen työttömän.
Kerrostaloja ja puistoa syksyllä.
Kuva: © Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi 11.9.2023 Helsinki-lisän myöntämistä koskevat uudet ehdot. Ehdot tulivat voimaan päätöspäivästä alkaen. 

Helsinki-lisä madaltaa työsuhteen alkuvaiheen kustannuksia. Tuetun jakson aikana työnantajalla on mahdollisuus perehdyttää ja sitouttaa uusi työntekijä sekä kasvattaa hänen työelämätaitojaan ja osaamistaan.  

Tuki maksetaan työnantajalle, ja työnantaja maksaa työllistetylle palkan. Tuen määrä on korkeintaan 800 € kuukaudessa. Määrään vaikuttavat työnantajan palkkauskustannukset ja niihin maksettavat muut tuet. Tukea maksetaan enintään 12 kuukautta. Oppisopimuksessa tukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalle. Helsinki-lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työsuhteeseen on myönnetty palkkatuki. 

Keskeiset muutokset tuen ehtoihin

Nyt Helsinki-lisää myönnetään työttömän helsinkiläisen palkkauskustannuksiin. Palkkaan myönnettävää Helsinki-lisää voidaan edelleen soveltaa myös oppisopimuksiin. Aiemmin työllisyydenhoidon Helsinki-lisässä on ollut käytössä neljä eri tukimuotoa. Helsinki-lisää on voitu myöntää palkkaan, työllistämiseen, palkkatuettuun oppisopimukseen ja toimeksiantoihin projektiluonteisiin töihin. Helsinki-lisän myöntöperusteita muutettiin paremmin yhteensopiviksi valtion myöntämän palkkatuen ja yli 55-vuotiaiden työllistämistuen kanssa.

Kahden vuoden aikana Helsinki-lisällä on työllistetty 1015 helsinkiläistä

Helsinki-lisää myönnettiin noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja sillä työllistettiin 542 helsinkiläistä. Vuonna 2021 Helsinki-lisään käytettiin noin 2,7 miljoonaa ja työllistettyjä helsinkiläisiä oli 473.

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 keskeisenä tavoitteena on yritysmyönteinen kaupunki, joka nostaa työllistymisen todennäköisyyttä. Strategiassa kansallisen edunvalvonnan erityisiksi painopisteiksi on nostettu osaavan työvoiman saatavuus ja työllisyys. Strategiassa painotetaan työllisyydenhoidon yhteisten ratkaisujen hakemista yli kuntarajojen. Uudet Helsinki-lisän myöntämisen ehdot vastaavat näihin tavoitteisiin. Ehtoja on valmisteltu yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa. Tavoitteena on saada pääkaupunkiseudulle mahdollisimman samanlaiset ja yksinkertaiset kuntalisäehdot työnantajille.

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisohjeiden uudistaminen
Päätösehdotus, kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokous 11.9.2023 

Työnantajan Helsinki-​lisä  

Helsinki-lisä työnhakijalle