Rekrytering av personal från utlandet till småbarnspedagogiken ett nytt initiativ

Koordinationsgruppen för småbarnspedagogiken med biträdande borgmästare Johanna Laisaari i spetsen anser att det är mycket viktigt att inleda rekrytering från utlandet till småbarnspedagogiken år 2024. Personalläget kan även förbättras genom att främja flerforms- och läroavtalsutbildningarna och vidareutveckla ledningsstrukturerna.

Koordinationsgruppen för småbarnspedagogiken har arbetat i snart två år för att förbättra personalläget inom småbarnspedagogiken i Helsingfors. Gruppen tillsattes av borgmästare Juhana Vartiainen

– Den mångprofessionella koordinationsgruppen har främjat många konkreta åtgärder för att förbättra personalläget inom småbarnspedagogiken. En hel del pensioneringar inom småbarnspedagogiken är att vänta de närmaste åren och vi behöver nya verksamhetsmodeller för att rekrytera kvalificerad och tillräcklig arbetskraft, säger biträdande borgmästare Johanna Laisaari.

Rekrytering från utlandet ett nytt initiativ 

Koordinationsgruppen anser att det är angeläget att pilottesta rekrytering från utlandet nästa år. I pilotprojektet rekryteras 5–8 lärare inom småbarnspedagogik från Spanien, där utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik till stor del motsvarar den finländska examen. Det rör sig i det här skedet om rekrytering för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. 
 
– Inom fostrans- och utbildningssektorn är rekrytering från utlandet ett nytt initiativ. I samband med det skapar man ett nytt koncept för rekryteringar inom sektorn och stödjer utvecklingen av en modell för rekrytering från utlandet på stadsnivå, berättar biträdande borgmästare Johanna Laisaari.

De personer som rekryteras i pilotprojektet genomgår en språkutbildning i cirka ett halvt år i sitt land. Språkutbildningen fortsätter i Finland vid sidan av arbetet och finansieras av arbetsgivaren. De som rekryteras erbjuds även stöd i praktiska arrangemang i samband med ankomsten och flyttningen till Finland.

Utvecklingen av utbildningsstigarna ökar branschens attraktionskraft

Flerformsstudierna har varit populära – fler än hundra barnskötare inom småbarnspedagogik bedriver för tillfället flerformsstudier. Koordinationsgruppen anser att det är viktigt att anordnandet av flerformsutbildningar stöds nationellt. Enligt koordinationsgruppen är det särskilt viktigt att nybörjarplatser och flerformsutbildningar förläggs i tillräcklig grad till huvudstadsregionen, särskilt för att tillgodose behovet inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.  
 
Läroavtalen resulterar i fler anställda inom småbarnspedagogiken. Antalet läroavtal har ökats under de senaste åren och fram till oktober i år har sammanlagt 219 läroavtal ingåtts.  
 
– Det här är ett stort antal och vi är glada över att personalen är intresserad och har tagit vara på möjligheten till läroavtalsutbildning, säger Miia Kemppi, chef för den finskspråkiga småbarnspedagogiken.  

Läroavtalsutbildningen till barnskötare inom småbarnspedagogik för dem som vill sadla om väckte stort intresse i våras och lockade många sökande. Sammanlagt 20 branschbytare inledde studier med ett läroavtal. Denna modell har nu visat sig vara fungerande och är ett sätt för personalen att skaffa behörighet för branschen. 

Arbetshälsan främjas genom att ledningen utvecklas 

Koordinationsgruppen ser det som viktigt att utvärderingen och utvecklingen av ledningsstrukturen inom småbarnspedagogiken fortsätter. Förnyelsen av ledningsstrukturen har i syfte att sörja för välbefinnandet i arbetsgemenskaperna och att se till cheferna har tillräckligt med tid för att leda personalen och pedagogiken.
 
– Nu på hösten 2023 gör vi en utvärdering av ledningsstrukturen för att utreda konsekvenserna av förnyelsen av ledningsstrukturen år 2019 utifrån olika mål, senaste forskningsrön och nationella utvärderingar. Syftet med utvärderingen är att utreda vilka fördelar den nuvarande strukturen har och vad som behöver utvecklas, berättar Miia Kemppi, chef för den finskspråkiga småbarnspedagogiken.

Lönesystemet i de olika personalgrupperna inom småbarnspedagogiken har under de senaste åren utvecklats systematiskt. Helsingfors behöver även i fortsättningen åtgärder för att stärka sin kvarhållningskraft och öka branschens attraktionskraft. 

Om du vill veta mer

Koordinationsgruppen fortsätter sitt arbete för att förbättra personalläget inom småbarnspedagogiken. Hel.fi 23.8.2023