En mångformig, likvärdig och jämlik arbetsgemenskap är bra för alla

Inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor är principerna om mångformighet, likabehandling och jämlikhet en integrerad del av den dagliga verksamheten. Värderingarna är viktiga inom arbetsgemenskapen ur personalens perspektiv, men att ta dem i beaktande är också centralt inom sektorns tjänster. I vardagen främjas alla tre genom små och stora handlingar året runt.
Elsa Heiko och Satu Pusa.
För Elsa Heiko och Satu Pusa är det viktigt att arbetsgivaren delar deras värderingar om vikten av att främja jämlikhet, mångformighet och likabehandling. Bild: Smuel Stiller

– Vi måste kunna erbjuda tjänster som alla Helsingforsbor känner sig välkomna till, konstaterar kommunikationschef Satu Pusa

Enligt stadsstrategin ska Helsingfors främja likabehandling och jämlikhet. Dessutom styr likabehandlings- och jämlikhetsplanerna genomförandet av dessa inom stadens arbetsplatser, sektorer och organisationer. 

För kultur- och fritidssektorn har planen delats upp i två delar. Den ena delen handlar om likabehandling och jämlikhet bland personalen, medan den andra delen fokuserar på genomförandet av dessa värderingar inom de tjänster som tillhandahålls av sektorn. Inom arbetsgemenskaperna vid kultur- och fritidssektorn diskuteras dessa ämnen regelbundet. 

– Kommunikation och marknadsföring spelar en stor roll när det gäller att skapa en image för staden. Det påverkar människors åsikter och tankar, normaliserar olika saker, tillägger marknadsplaneraren Elsa Heiko

Dessa teman kräver ständig vakenhet

Inom arbetsgemenskaperna vid kultur- och fritidssektorn konkretiseras genomförandet av mångformighet, likabehandling och jämlikhet genom att alla får vara sig själva på jobbet. Dessa teman är så viktiga inom sektorn att de redan diskuteras under anställningsintervjun. Naturligtvis är också dessa teman viktiga för många av dem som söker jobb inom sektorn. 

– Det är bra för arbetsgemenskapen att ingen behöver oroa sig för om de accepteras som representanter för en minoritet. I en sådan arbetsgemenskap fås också bättre arbetsresultat och människorna trivs hos oss, säger Pusa.

– DNA:t för kommunikation och marknadsföring är sådant att vi behöver förstå mångformighet och vara intresserade av att utveckla den. Det betyder inte att vi inte behöver ta saken i beaktande varje dag. Vi måste vara ständigt vakna, eftersom likabehandlingsfrågorna förändras hela tiden, påminner Heiko.  

Vi måste till exempel vara vakna gällande utvecklingen och förändringarna i vokabulären för likabehandling. Som ett resultat av ändringen av translagen måste tjänster granskas för att säkerställa att de överensstämmer med den nya lagen. Även stadens invånare bidrar till att hålla jämna steg med utvecklingen genom att ge respons. 

– Vi får många kommentarer från unga om likabehandling och mångformighet. De har bland annat kommenterat hur behoven hos personer med nepsy, det vill säga personer med en neuropsykiatrisk störning, tas i beaktande vid utformningen av webbsidor, berättar Heiko. 

Likabehandling främjas genom ord, handlingar och utrymmen

Inom kultur- och fritidssektorn främjas mångformighet, likabehandling och jämlikhet genom konkreta handlingar. En del av dessa är mycket små, en del mycket stora. En stor sak för främjandet av mångformighet på arbetsplatsen är anonym rekrytering. Lika lön och öppenhet gällande löner är en annan stor sak med vilken arbetsgivare kan säkerställa att likabehandling genomförs. 

Könsneutrala arbetstitlar är också en sak som stärker likabehandlingen på arbetsplatsen. De säkerställer att ingen blir felaktigt könsbestämd på grund av sin titel. Planering av utrymmen kan också stödja likabehandling. Ett bra exempel på detta är toaletter utan könsmärkning.

Inom kultur- och fritidstjänster är det grundläggande att olika grupper av människor beaktas som kunder. Inom ungdomstjänster bedrivs till exempel ungdomsarbete med romer. Kulturcentret Caisa som helhet fokuserar på att producera mångformig kultur tillsammans med olika människor. 

– Inom kulturtjänster granskar vi för närvarande tjänsterna ur den synvinkeln att det finns innehåll för alla typer av Helsingforsbor. Vi utreder om vi till exempel producerar konserter eller utställningar endast för vissa målgrupper, berättar Pusa.

Inom kommunikation och marknadsföring är man medveten om att ord och bilder har stor betydelse.

– Jag försöker att inte göra könsuppdelad marknadsföring eller kommunikation. Särskilt i stora kampanjer måste meddelanden vara till för alla. Det är lätt att genomföra könlös kommunikation och marknadsföring genom att tänka på ord, och ingen förlorar på det, berättar Heiko.